Phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho một số địa phương, đơn vị để khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 590 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024, phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho một số địa phương, đơn vị để khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh.

Theo đó, với mục tiêu nhằm hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, đơn vị để tu sửa, xử lý, khắc phục các công trình phòng, chống thiên tai bị thiệt hại, hư hỏng do thiên tai gây ra nhằm khôi phục công năng sử dụng và đáp ứng với yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai ở mức độ cao hơn. Nội dung, đối tượng, mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai và Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hoá. Ưu tiên lựa chọn những công trình bị thiệt hại, hư hỏng do thiên tai gây ra, thực sự cấp bách, cần thiết thuộc các huyện miền núi và các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Mức hỗ trợ bình quân là 01 tỷ đồng/công trình; đối với công trình bị thiệt hại lớn, thì mức hỗ trợ là 1,5 tỷ đồng/công trình. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 33,5 tỷ đồng để hỗ trợ 11 huyện miền núi, Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Sông Chu, Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Bắc sông Mã, Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam sông Mã để tu sửa, xử lý, khắc phục 33 công trình phòng, chống thiên tai bị thiệt hại, hư hỏng do thiên tai gây ra. Nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh. Thời gian thực hiện trong măm 2024.

Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh thực hiện các thủ tục chuyển tạm ứng và thanh toán vốn cho các địa phương, đơn vị có công trình được hỗ trợ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các địa phương, đơn vị có công trình được hỗ trợ căn cứ kinh phí được hỗ trợ, xác định cụ thể quy mô, mức độ tu sửa, xử lý, khắc phục đảm bảo nguyên tắc không vượt số kinh phí được hỗ trợ; trường hợp vượt quá kinh phí được hỗ trợ phải tự huy động nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT; Hội đồng quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh; Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh; Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành mình; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị có công trình được hỗ trợ tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Thanhhoa.dcs.vn

Chi tiết Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Thư viện Video Xem thêm

Dấu ấn dịch vụ môi trường rừng năm 2023
Thư viện ảnh Xem thêm
Thống kê truy cập
Hôm nay: 39
Hôm qua: 29
Đang online: 3
Tổng lượt truy cập : 113.527